Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Welkom op saveukraine.be!

1. Definities

De volgende definities worden gehanteerd:

Gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden (zijnde Comm. v. Funkhaus).

Actie: een initiatief om geld in te zamelen voor een doel.

Actie Beheerder: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf, club, vereniging, stichting, school, instelling of andere organisatie, groep of als individu op persoonlijke titel, die zich heeft geregistreerd op SaveUkraine.be en een online geld inzamelingsactie initieert en opzet.

Collectant: de betrokkenen, leden, vrijwilligers, scholieren, studenten of andere individuen die door de Actie Beheerder worden opgeroepen zich actief in te zetten met als doel geld in te zamelen voor de actie opgezet door de Actie Beheerder.

Donateur(s): individuen, organisaties en/of bedrijven die geld schenken aan het doel van de actie.

Donatie: een geldbedrag dat wordt geschonken ten behoeve van de actie zonder tegenprestatie.

Donatie platform: de websites SaveUkraine.be met de bijbehorende functionaliteiten die het mogelijk maken een actie digitaal op te zetten, de actie te verspreiden en donaties digitaal te ontvangen.

Kosten: Het gebruik van het donatie platform is gratis (account aanmaken en opzetten van een of meerdere acties). Er worden pas kosten in rekening gebracht bij geslaagde donaties. De kosten bestaan uit platform- en transactiekosten.

Betaalprovider: Eigenaar van het betaalplatform via welk de digitale transactie verlopen. Dit is mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam.

2. Registratie en gedragsrichtlijnen

Een Actie Beheerder kan zich aanmelden bij het donatie platform, zich registreren en een account aanmaken via het aanmeldformulier. De Actie Beheerder ontvangt vervolgens een activatie email om zijn account te activeren
Door te registreren gaat de Actie Beheerder akkoord met deze algemene voorwaarden en heeft de Actie Beheerder een overeenkomst met de Gebruiker.
De Actie Beheerder kan vervolgens een of meerdere acties online opzetten.
De Actie Beheerder is 18 jaar of ouder of heeft uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders/verzorgers.
De Actie Beheerder is verantwoordelijk voor alle informatie, afbeeldingen en andere media die worden gebuikt en gepubliceerd via het donatie platform.
Alle verschafte informatie (account alsook actie) door de Actie Beheerder en/of collectant worden naar waarheid ingevuld.
De Actie Beheerder verklaart geen acties op te zetten c.q. content te plaatsen die oproepen tot geweld en/of strafbare feiten, seksueel van aard zijn, discriminerend of racistisch zijn of aanstootgevend kunnen zijn.
De Actie Beheerder verklaart volledig te begrijpen dat het platform alleen gebruikt kan en mag worden voor het inzamelen van donaties zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. De Actie Beheerder verklaart geen acties op te zetten c.q. content te plaatsen waarin producten en/of diensten worden aangeboden tegen betaling, producten en/of diensten worden aangeboden tegen korting of op enige andere wijze producten en/of diensten, of welk ander voorstel dan ook, worden aangeboden in ruil voor een tegenprestatie.
De Donateur verklaart 18 jaar of ouder óf heeft uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders/verzorgers.
Het is verboden om teksten te plaatsen die oproepen tot rechtstreeks doneren op bankrekeningen buiten het doneer systeem van Steunactie om en/of die verwijzen naar andere crowdfunding en donatie platformen. De Actie Beheerder verklaart dergelijke oproepen niet te zullen doen. Indien deze oproepen wel worden geplaatst behoud de Gebruiker het recht óf het stukje tekst dat hiertoe oproept te verwijderen of de hele actie te verwijderen.
Het is verboden om contact informatie zoals email adressen te plaatsen die oproepen tot rechtstreeks contact buiten het doneer systeem van Steunactie. Het is mogelijk voor een donateur of anderen om in contact te komen met de actie beheerder door gebruik te maken van de contact knop op de actiepagina. De Actie Beheerder verklaart dergelijke oproepen niet te zullen doen. Indien deze oproepen wel worden geplaatst behoud de Gebruiker het recht óf het stukje tekst dat hiertoe oproept te verwijderen of de hele actie te verwijderen.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht een actie offline te zetten indien er signalen, aanwijzingen of vermoedens zijn die wijzen op misbruik en/of een frauduleuze actie. De Gebruiker is dan gerechtigd uitbetalingen aan de actie beheerder/organisator op te schorten en/of donaties aan donateurs terug te betalen.
Een Donateur heeft de optie om een opmerkingen te plaatsen bij zijn/haar donatie. De donateur verklaart geen opmerkingen c.q. content te plaatsen die oproepen tot geweld en/of strafbare feiten, seksueel van aard zijn, discriminerend, racistisch, aanstootgevend of zich negatief uit te laten over de actie en/of actie beheerder.
De Gebruiker behoudt het recht een actie en/of account en/of een opmerking van een Donateur te allen tijde te verwijderen indien naar zijn mening deze niet voldoet aan de gebruiksrichtlijnen en/of deze voorwaarden en/of er sprake is van misbruik.
Alle geplaatste content is niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De Actie Beheerder verzekert dat de ingezamelde donatie gelden minus de kosten uitsluitend ten goede zullen komen aan het doel van de actie. De Gebruiker is niet verantwoordelijk voor misrepresentatie van het doel als ook misbruik van het ingezamelde geld door de Actie Beheerder.
De Actie Beheerder kan de actie delen met zowel zijn eigen netwerk als met Collectanten.
Collectanten hebben de mogelijkheid (niet verplicht) zich apart te registreren met als doel de actie namens de Collectant verder de verspreiden en zijn/haar eigen ingezameld bedrag bij te houden.
De Collectant ontvangt bij registratie een activatie email.
Door te registreren gaat de Collectant akkoord met deze algemene voorwaarden.
Een donateur kan contact opnemen met de actie beheerder of met een collectant via de contact knop. Het is niet toegestaan om rekeningnummers of andere manieren van rechtstreekse betaling op te vragen. Berichten waarin dit wordt verzocht worden niet doorgestuurd.

3. Donaties, Afrekening en Kosten

Donaties en de Donateur worden publiekelijk op de actie pagina getoond tenzij de Donateur aangeeft anoniem te willen blijven ten tijde van het maken van zijn/haar donatie.
Eenmaal overgemaakte donaties zijn definitief en onherroepelijk. Donaties gedaan met PayPal en Creditcard kunnen en mogen NIET worden teruggedraaid (via zogenaamde chargebacks).
Donaties verlopen via het betaalplatform van de betaalprovider.
Door de doneren gaan Donateurs akkoord met deze algemeen voorwaarden.
Donateurs kunnen anoniem óf met naam en email adres doneren. Indien een donateur niet anoniem doneert zijn/haar naam bekend bij de actiebeheerder. De Actie Beheerder kan contact opnemen met een donateur (bijvoorbeeld om te bedanken) die zijn naam en emailadres heeft opgegeven bij zijn/haar donatie.
De gegevens van donateurs die niet anoniem hebben gedoneerd (naam en emailadres) blijven bewaard totdat de Actie Beheerder de actie heeft verwijderd.
De Actie Beheerder kan alle transacties te allen tijde inzien op zijn/haar account.
De ingezamelde donaties minus de kosten worden wekelijks overgeboekt naar de opgegeven bankrekening van de Actie Beheerder. Uitzondering hierop zijn acties die zijn gekoppeld aan een eigen mollie account. In dat geval kan de Actie Beheerder zelf de uitbetaal frequentie in zijn mollie account bepalen.
De Actie Beheerder is verantwoordelijk voor alle belastingen en overige kosten die betaald moeten worden over de ontvangen donaties indien daartoe een verplichting bestaat.
Onderscheid wordt gemaakt tussen een Steunactie account waaraan een particuliere of zakelijke bankrekening is gekoppeld en die loopt via het mollie account van SaveUkraine.be en een Steunactie account waaraan een eigen mollie account is gekoppeld.
In het geval dat een particuliere of zakelijke bankrekening is gekoppeld aan een Steunactie account zijn de basiskosten: 5% platformkosten + €0,50 transactiekosten inclusief BTW per donatie + een eventuele procentuele opslag die in rekening wordt gebracht door de gekozen betaalmethode. Meer informatie over de tarieven zijn hier te vinden.
In het geval van een eigen mollie account gelden de volgende kosten: 5% platformkosten inclusief BTW per donatie. Aangezien de Actie Beheerder in dit geval een eigen mollie account heeft aangemaakt worden de transactiekosten direct in rekening gebracht door mollie aan de Actie Beheerder.

4. Rechten en plichten

De Gebruiker zal zich inspannen om het donatie platform optimaal te laten functioneren. De Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het donatie platform ‘down’, ‘uit de lucht’ of niet meer functioneert wegens welke reden(-en) dan ook. Uiteraard zal in zo’n geval er alles aan worden gedaan het donatie platform weer te laten werken.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht een actie offline te zetten indien er signalen, aanwijzingen of vermoedens zijn die wijzen op misbruik of een frauduleuze actie.
De Gebruiker behoudt het recht haar diensten te wijzigen of te beëindigen.
De Actie Beheerder vrijwaart de Gebruiker voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het donatie platform.
De Actie Beheerder begrijpt dat een actie die is gepubliceerd op het donatie platform berust op eigen initiatief en verantwoordelijkheid en dat het doelbedrag niet gegarandeerd is noch dat de Gebruiker verantwoordelijk gehouden kan worden voor het niet behalen van dit doelbedrag of welk bedrag dan ook.
De Gebruiker is gerechtigd de acties onder de aandacht te brengen en/of te promoten bij het algemeen publiek.

5. Verwijderen van gegevens

Het is de verantwoordelijkheid van de Actie Beheerder om een actie te beëindigen en/of gegevens m.b.t. de actie en/of persoonlijke gegevens te verwijderen. De Actie Beheerder moet daarvoor inloggen en naar zijn/haar dashboard gaan.
Daarbij heeft de Actie Beheerder de keuze om:
de actie te deactiveren: (zet de Actief schuif knop uit). Je haalt hiermee je actie offline. Deze blijft wel bestaan. Dit doe je in je dashboard onder Acties. Je kan in de toekomst de actie weer activeren en/of een andere actie aanmaken. Je Steunactie account blijft bestaan.
het doneren te stoppen maar de actie online te houden: dit kan je doen via de einddatum instelling (Acties -> Actie Bewerken -> Instellingen -> De actie heeft een einddatum). Als je een einddatum hebt ingevoerd zal de actie na afloop van deze einddatum nog steeds online te vinden zijn maar zal de doneer knop gedeactiveerd zijn. Heb je geen einddatum ingevoerd bij het starten van je actie, maar wil je wel het doneren deactiveren kan je alsnog een einddatum invoeren. Ligt de einddatum in het verleden moet je deze datum handmatig invoeren. Ligt de einddatum in de toekomst, dan kan je een datum aanklikken in de pop-up kalender.
de actie te verwijderen: (klik op Actie verwijderen). Dit doe je in je dashboard onder Acties. Je Steunactie account blijft bestaan. Je kan in de toekomst een andere actie aanmaken.
je account te verwijderen: Dit doe je in je dashboard onder Profiel. Alle gegevens, inclusief je profiel worden dan verwijderd. Je Steunactie account wordt verwijderd. Je zal je opnieuw moeten aanmelden en een nieuwe Steunactie account aan te maken indien je in de toekomst een nieuwe actie wil starten

6. Ontbinding

In geval van faillissement, surseance van betaling, overlijden of verdwijnen van de Actie Beheerder heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden en het account met de daarbij behorende acties op te heffen.

7. Aansprakelijkheid

De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door tekortkomingen bij systemen van derden of partners, verkeerd of onjuist ingevulde informatie door de Actie Beheerder, schending van de algemene voorwaarden, overmacht, fraude, hackers, storingen, enz.
Indien er om welke reden dan ook wel aansprakelijkheid van Gebruiker wordt vastgesteld zal de schade beperkt blijven tot de directe schade zijnde de in rekening gebrachte kosten vanaf het moment dat er sprake is van vastgestelde schade.
In geen geval is de Gebruiker aansprakelijk voor directe en indirecte schade zoals misgelopen inkomsten en/of donaties en de verdere gevolgen daarvan.
De Actie Beheerder is volledig verantwoordelijk voor de fiscale en financiële consequenties die het ontvangen van donaties mogelijkerwijs kan hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de Actie Beheerder om voorafgaande aan het starten van een actie zich te informeren over de mogelijke gevolgen. De Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolg voortvloeiend uit het ontvangen van donaties.

8. Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9. Toepasselijk recht:

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Privacybeleid:

Het privacybeleid maakt deel uit van deze voorwaarden en is afzonderlijk vermeld op deze website. Het privacybeleid is hier te vinden.

11. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:

Deze voorwaarden staan online op de websites van Gebruiker; SaveUkraine.be
Wijzigingen zullen opgenomen worden op de websites van Gebruiker; SaveUkraine.be